خبرگزاری کار ایران

لایحه «نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی توسط