خبرگزاری کار ایران

علی اکبر صاحبقرانی رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد