خبرگزاری کار ایران

سقوط ماریوپل
  • شهردار ماریوپل:

    شهردار ماریوپل گفت که این بندر راهبردی اوکراین همچنان در دست اوکراین است.