سرمهماندار

  • مدیرکل دفتر گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری:

    مدیرکل دفتر گواهینامه های سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هر ایرباس یا هواپیمای جدیدی که وارد ناوگان شود، حداقل برای 40 نفر شغل ایجاد می کند، گفت: باورود 118 فروند هواپیماهای ایرباس برای 5 هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.