خبرگزاری کار ایران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران