خبرگزاری کار ایران

ساخت مدارس در مناطق عشایری با هدف رفع محرومیت های آموزشی لرستان