خبرگزاری کار ایران

درهمایش «حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها»