خبرگزاری کار ایران

درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در سال آینده