خبرگزاری کار ایران

دخالت اداره کل کارگلستان
  • در حاشیه انتخابات کانون کارگران ساختمانی استان گلستان مطرح شد؛

    شماری از شرکت‌کنندگان در انتخابات کانون کارگران ساختمانی استان گلستان به نحوه برگزاری آن انتقاد کرده و نتایج آن را زیر…