خبرگزاری کار ایران

دایره‌المعراف بزرگ اسلامی
  • در گفت‌وگو با محمدصادق سجادی مطرح شد؛

    دانشنامه‌نویسی حال حاضر ایران در فرم خود از دانشنامه‌های بزرگ اروپایی پیروی می‌کند اما محتوایی که تولید می‌کند، ملی و…