خبرگزاری کار ایران

حمایت اصغر فرهادی از حسن روحانی