خبرگزاری کار ایران

اعتراض پریناز ایزد یار به وضعیت کوکان زباله گرد