خبرگزاری کار ایران

استاد مطالعات خاوریانه دانشگاه کاتولیکا