خبرگزاری کار ایران

اخراج بیست نفر از کارگران هفت‌تپه