خبرگزاری کار ایران

احسان اشراقی
  • احسان اشراقی از مفاخر ادبی و فرهنگی قزوین و عضو فرهنگستان علوم و از اساتید دانشگاه تهران درگذشت.

  • سلیم نیساری:

    دیدار با سلیم نیساری، محمدرضا شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج در کتابفروشی آینده صورت گرفت.