خبرگزاری کار ایران

اتم‌های کربن
  • دکتر کیریاکوس پورفیراکیس، دانشمند نانومواد که از سال 2001 روی این ماده کار می‌کند، می‌گوید یک ساعت اتمی کوچک شده را…