معاون اجرایی و فرمانده بسیج ارتش

  • فرمانده بسیج ارتش:

    معاون اجرایی و فرمانده بسیج ارتش، گفت: امروز بسیج از حیطه اشخاص و افراد عبور کرده و به مکتبی انسان‌ساز تبدیل شده که در آن ایثار، ازخودگذشتگی و فداکاری از ویژگی‌های بارز معتقدان به این آرمان متعالی به‌شمار می‌رود.