پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در سواحل ریودوژانیرو

  • به‌رغم فشار آمریکا؛

    ناو گروه نیروی دریایی ارتش ایران متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران به‌رغم فشارهای آمریکا، در سواحل ریودوژانیرو پهلو گرفتند.