ویژگی های نرم افزار صندوق قرض الحسنه گندم

  • نرم افزار مدیریت صندوق قرض الحسنه گندم علاوه بر صندوق های قرض الحسنه درون سازمانی می توانند جهت مدیریت صندوق های قرض الحسنه فامیلی و خانوادگی، صندوق های قرض الحسنه دوستانه، صندوق های قرض الحسنه مساجد و محله ها نیز مورد استفاده قرار گیرند.