همکاری امنیتی ریاض و بغداد

  • عربستان سعودی سطح هماهنگی امنیتی با عراق را پس از همگرائی دو کشور در دو سال اخیر افزایش داده و شورای وزیران این کشور با رایزنی با طرف عراقی در زمینه طرح توافق همکاری امنیتی دوجانبه موافقت کرده است.