مصرف آب

  • شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی:

    شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از مردم استان خواست تا به علت افزایش دما و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب، صرفه جویی بیشتری کنند.