محیط زیست اسلامشهر

  • رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در تشریح عملکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در سال 1401 گفت: طی گشت و پایش های زیست محیطی، کارشناسان و ماموران اجرایی این اداره از 119 خروجی سیستم تصفیه خانه فاضلاب و هوای خروجی دودکشهای واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی نمونه برداری کردند.