فرهنگ وارشاد خراسان

  • مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور مجوز نشر اقدام مؤثری درزمینه کاهش مدت صدورمجوز نشر کتاب، افزایش سرعت، ایجاد شفافیت دربررسی آثار نویسندگان است.