فراخوان دعوت از صاحب نظران دانشگاه‌ها و مراكز علمي برای عضویت در