شهر تاریخی نوش‌آباد

  • کاوش باستان‌شناختی و لایروبی فضاهای دستکند نوش‌آباد در شهرستان آران و بیدگل اصفهان با اهداف آسیب‌شناسی بخشی از ورودی شماره دو، متصل کردن دو فضای ورودی شماره دو، ایجاد خروجی اضطراری برای فضای دستکند شماره یک و احداث گمانه‌های باستان‌شناختی در مسجد جامع شهر در حال انجام است.