ساخنمانهای نوساز

  • مدیر مخابرات منطقه سمنان مطرح کرد؛

    مدیر مخابرات منطقه سمنان در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، ضمن معرفی بستر ارتباطی فیبرنوری، بر لزوم تجهیز ساختمان‌های نوساز به این تکنولوژی تأکید کرد.