زنان عربستانی

  • حکومت عربستان سعودی برای نخستین بار به زنان اجازه داد بدون نیاز به قیم مرد، گذرنامه دریافت کنند و به خارج از این کشور سفر کنند.

  • علی رغم وجود آداب و رسومی که حوزه فعالیت های کاری زن در عربستان را مشخص و محدود کرده، 30 زن سعودی با در پیش گرفتن حرفه قهوه ریختن در مناسبت ها و شادی ها محدودیت ها را پشت سر گذاشتند.