رهبر ارشد القاعده

  • سازمان ملل مدعی شد:

    کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی مدعی شده است که رهبری القاعده به فردی رسیده است که در حال حاضر در ایران حضور دارد.