دلمان را به اندازه مردمی که حامی گاندو بودند بزرگ کنیم