در حال تجربه اتفاقاتی هستیم که در سال‌های گذشته وجود داشته است