درهمایش «حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها»

  • آنچه در درهمایش «حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها» گذشت:

    جواد مجابی معتقد است در شرایط فعلی سخن گفتن از کپی‌رایت لازم اما بی‌نتیجه است، اما نویسندگان وظیفه دارند درباره آن سخن بگویند و اگر کسی در طول زمان حرفش درست نباشد، باید پوزش بخواهد و اگر حرف جدیدی دارد، ارایه دهد.