داستان خداحافظی قهرمانان

  • پس از ناکامی در مسابقات ویمبلدون

    راجر فدرر پس از ناکامی در مسابقات تنیس ویمبلدون در آستانه بازنشستگی قرار گرفته است و اکنون تصمیم با اوست که با این ناکامی به دوره طلایی خود پایان بدهد یا پس از کسب یک قهرمانی فعالیتش را تمام کند.