حیف نیست برای مسائل کم اهمیت اینقدر وقت رهبری را بگیرید؟