حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد

  • حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

    حسین حبیبی با تاکید بر الزامات قانون کار به تشریح «مثلث امنیت شغلی» پرداخت.