جریان‌شناسی تفاسیر و برداشت‌های سیاسی از قرآن کریم در انقلاب اسل