تخلفات آزمایشگاهی

  • مدیرکل استاندارد البرز مطرح کرد:

    مدیرکل استاندارد استان البرز، گفت: عملکرد آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی در بخش خصوصی، نظارت شده و هر گونه اهمال و تخطی از وظایف مربوطه در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی خواهد شد.