تجمع بازنشستگان کارگری در شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت تپه