بوطیقای تاریخ در هنر معاصر؛ چرا هنرمندان گذشته را تغییر می‌دهند؟