برگزاری نکوداشت «حمید سهیلی»توسط انجمن صنفی کارگردانان سینمای مس