بررسی نحوه نخست وزیر شدن میر حسین موسوی در فیلم مستند امتحان