اکران زهرمار از 29 خرداد و زمان ثبت مکانیزه قراداد فیلمهای متقاض