اکبر شوکت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور