خبرگزاری کار ایران

| 12:01   
انتقال آّب به فلات مرکزی