انتخاب رئیس و اعضای جدید هیئت مدیره انجمن مدیران تدارکات سینم