آخرین وضعیت بازگشت مدیری،عطاران و فتحی به تلویزیون و سریالهای سل