«توجه به استعداها در دو حوزه ی هنر و گردشگری، مطالبه‌ای از دولت