در زورخانه رضایت رئیس را گرفتند؛

ایلنا: رئیس فدراسیون کشتی با پس گرفتن استعفای خود به بازگشت رضایت داد.