در گفت وگو با ایلنا مطرح شد

ایلنا: نماینده مردم کاشان وآران و بیدگل گفت:با توجه به پیشینه چندین هزار ساله نیاسر باید این شهر را به دید گردشگری نگریست.