کد خبر: 679417 A

آمار رسمی وزارت کار:

براساس یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار شکاف قابل توجهی که بین متوسط دستمزد روزانه مردان و زنان کارگر "دروگر غلات" در بهار ۱۳۹۶ دیده می‌شد در بهار ۱۳۹۷، نزدیک به ۰.۸ درصد، کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار دستمزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌گردد. در این آمارگیری در هر دوره مراجعه، دستمزد یک روز کارگر کشاورزی ( ۷قلم )، بر حسب نفر "روزکار-ریال" سوال شده است.

شکاف جنسیتی مزد

بر طبق این گزراش، شکاف جنسیتی مزد از نسبت مابه التفاوت دستمزد زنان و مردان به دستمزد مردان به دست می‌آید. این شاخص به صورت درصد، نمایش داده می‌شود. هرچه این رقم بیشتر باشد، شکاف جنسیتی دستمزد عمیق‌تر خواهد بود. در اغلب مواقع به دلیل اینکه دستمزد مردان بیش از زنان می‌باشد، این نسبت مثبت است. ولی در برخی مواقع که به طور استثنا دستمزد زنان بیش از مردان است، این نسبت منفی خواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است؛ بررسی نتایج این طرح در بهار ۱۳۹۷ در خصوص دستمزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی (۷ شغل ) نشان می‌دهد، بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۸۹۸۰۶ ریال به کارگر "نشاکار" و کمترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر "میوه چین" با رقم ۴۸۳۶۸۲ ریال اختصاص داشته است.  

این گزارش افزود: همچنین در بین زنان بیشترین دستمزد روزانه به کارگر "نشاکار" با رقم ۸۱۵۴۶۷ ریال تعلق داشته و کمترین دستمزد روزانه زنان به مانند مردان به کارگر "میوه چین" با رقم ۳۸۱۸۰۹ ریال، اختصاص دارد. با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می‌گردد که متوسط دستمزد روزانه کارگر "نهرکش و مرزبند" بیشترین و متوسط دستمزد روزانه کارگر "دروگر غلات" کمترین تغییر را به ترتیب به صورت کاهشی و افزایشی، داشته‌اند. این در حالی است که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد روزانه کارگران زن مربوط به متوسط دستمزد روزانه کارگر "دروگر غلات" بوده است.

براساس این گزارش؛ در بهار ۱۳۹۷ ،متوسط دستمزد روزانه در تمامی مشاغل منتخب کشاورزی مردان و زنان به جز کارگر "نهرکش و مرزبند" در مردان، نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش یافته است. متوسط دستمزد روزانه کارگر مرد "نهرکش و مرزبند"، بیش از ۰.۲۰ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، کاهش داشته است.

با توجه به متوسط دستمزد در استان‌های کشور در بهار ۱۳۹۷ ،بالاترین دستمزد برای مردان مربوط به کارگر "نشاکار" در استان گیلان با دستمزد ۱۲۴۳۹۹۸ ریال و پایینترین دستمزد مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان خراسان رضوی با دستمزد ۳۰۸۰۰۰ ریال بوده است .

از سوی دیگر در بهار ۱۳۹۷ ،بالاترین و پایینترین دستمزد برای زنان در بین استانهای کشور، مربوط به کارگر "وجین کار و تنک کار" به ترتیب در استان گیلان با دستمزد ۱۰۲۶۲۲۵ ریال و در استان گلستان با دستمزد ۲۶۵۸۶۱ ریال، میباشد. نتایج موجود نشان میدهد که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد در بهار ۱۳۹۷ به مانند بهار ۱۳۹۶ ،به کارگر "دروگر غلات" و کمترین شکاف جنسیتی دستمزد به کارگر " نشاکار"، اختصاص داشته است. 

همچنین شکاف قابل توجهی که بین متوسط دستمزد روزانه مردان و زنان کارگر "دروگر غلات " در بهار ۱۳۹۶ دیده می‌شد در بهار ۱۳۹۷ ،نزدیک به ۰.۸ درصد، کاهش پیدا کرده است.

شکاف جنسیتی کشاورزان زن و مرد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر