کد خبر: 248633 A

اندازه خانوار در گذشته اثر بیشتری در رفاه خانوارها داشته اما طی سال های اخیر این اثر به شدت کاهش یافته به گونه ای که به غیر از اندازه خانوار یک نفره بقیه اندازه خانوارها رابطه معنا داری با قرار داشتن خانوار در دهک خاصی ندارند.

پژوهشکده آمار اعلام کرد: اندازه خانوار در گذشته اثر بیشتری در رفاه خانوارها داشته اما طی سال های اخیر این اثر به شدت کاهش یافته به گونه ای که به غیر از اندازه خانوار یک نفره بقیه اندازه خانوارها رابطه معنا داری با قرار داشتن خانوار در دهک خاصی ندارند.

به گزارش ایلنا، نتایج طرح پژوهشی رابطه بین اندازه خانوار و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، همچنین می توان عدد ۶ را به عنوان یک حد برای اندازه خانوار در نظر گرفت که وضعیت رفاهی خانوارهایی با اندازه پایین تر از ۶ نسبت به سایر خانوارها بهتر است.

این گزارش ادامه می دهد: طی سالیان گذشته همواره اقتصاددانان و سایر متخصصان علوم به ویژه علوم انسانی برای تحلیل داده ها و اطلاعات در دسترس علاقمند به سرانه کردن و تبدیل داده های جمعی به داده های تکی و فردی بوده اند.

ساده ترین روش برای سرانه کردن اطلاعات جمعی که به طور تقریب مورد استفاده عموم محققان است روش مستقیم، سرانه کردن است که ممکن است استفاده از آن در برخی از موقعیت ها سبب گمراه شدن و منتج به استخراج نتایج نادرست از اطلاعات در اختیار باشد.

پژوهشکده آمار با توجه به رسالت خود در زمینه اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز نظام آماری کشور، اجرای طرح پژوهشی ˈرابطه بین اندازه خانوار و درآمد خانوارˈ را در دستور کار خود قرار داد و نتایج مربوط به این مطالعه را منتشر کرده است.

در مطالعه یادشده در نخستین قسمت روش های مختلف سرانه کردن اطلاعات جمعی اقتصادی با تمرکز بر اطلاعات هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و در قسمت دوم مطالعه به بررسی رابطه بین اندازه خانوار و درآمد آنها پرداخته شده که نتایج کلی این مطالعه به قرار زیر است.

روش های مختلف سرانه کردن درآمد خانوارها نتایج متفاوتی را در رابطه با مرتب کردن و یا گروه بندی خانوارها براساس سطح درآمد یا سطح رفاه بدست می دهند که می تواند منجر به نتیجه گیری های اشتباه شود.

همچنین در بین روش های مختلف سرانه کردن درآمد، براساس روش ریشه اندازه خانوار بهتر از سایر روش ها می توان خانوارها را با توجه به سطح درآمد یا سطح رفاه مرتب کرد.

برای سرانه کردن درآمد خانوارها نامناسب ترین روش تقسیم مستقیم درآمد خانوار بر اندازه خانوار است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که برای سرانه کردن درآمد خانوارها یا باید درآمد آنها را بدون دخالت اندازه خانوار مرتب کرد و یا باید درآمد هر خانوار را بر ریشه دوم اندازه آن تقسیم کرد.

درآمد مرکز آمار ایران نتایج سرانه رفاه خانوار بیشتری روش اندازه خانوارها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر